REGULAMIN STRONY

ORAZ SKLEPU INTERNETOWEGO KRATOSFERA.PL

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1) Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady korzystania ze sklepu kratosfera.pl, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy/Właściciela strony, Klienta i Użytkownika. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.). Każdy Klient i Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem.

2) Regulamin dostępny jest na stronie internetowej kratosfera.pl i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta lub Użytkownika niniejszy regulamin może zostać udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient lub Użytkownik (np. może zostać przesłany w formie pliku pdf na adres poczty elektronicznej).

3) Definicje użyte w treści niniejszego regulaminu:

a) Sprzedawca/ Właściciel strony kratosfera.pl - Stalmika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Myślenicach, ul. Henryka Sienkiewicza 21, Myślenice 32-400, woj. Małopolskie, NIP: 6812066274, Regon: 366811947 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr 0000668708, kapitał zakładowy 100.000 zł, www.stamika.com

b) Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient nie zawsze jest Konsumentem, chyba że spełnia kryteria podane poniżej.

c) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze strony internetowej kratosfera.pl.

d) Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

e) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Strony lub Sklepu;

f) Sklep - usługa elektroniczna, sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę/ Właściciela strony internetowej pod adresem internetowym kratosfera.pl, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej, wykonanie umowy i dostawa towaru następuje poza siecią internet;

g) Konto – usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;

h) Towar – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;

i) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;

j) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;

k) Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej.


§2
INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

1) Sprzedawca udostępnia następujące dane do kontaktu z Klientem: adres siedziby stacjonarnej sklepu tj. ul. Henryka Sienkiewicza 21, Myślenice 32-400, adres poczty elektronicznej [email protected] oraz nr tel. +48 12 444 60 02.

2) Sprzedawca oferuje Usługi Elektroniczne tj. Strona Internetowa, Sklep Internetowy oraz Konto.

3) Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

4) Warunkiem technicznym korzystania ze Strony oraz Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innego urządzenia elektronicznego umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

5) Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub mogącym naruszać godność i prawa osób trzecich.

6) Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

7) Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem strony internetowej kratosfera.pl przy pomocy sieci internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie strony internetowej lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

8) Klient aby skorzystać ze Sklepu tj. zawrzeć umowę sprzedaży zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub przy pomocy pseudonimu.


§3
DANE OSOBOWE (RODO)

1) Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W szczególności Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

2) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

3) Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia RODO.

5) Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

a) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;

b) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

c) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;

d) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

e) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

6) Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.

7) Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.


§4
KONTO

1) Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna.

2) W celu założenia konta na stronie sklepu kratosfera.pl Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

3) Klient może również dokonać rejestracji poprzez zarejestrowanie konta za pomocą swojego aktywnego konta na innym portalu internetowym np. google lub facebook.

4) Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.

5) Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.

6) Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

7) Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby stacjonarnej sklepu tj. ul. Henryka Sienkiewicza 21, Myślenice 32-400.


§5
SPRZEDAŻ, PŁATNOŚĆ I WYSYŁKA TOWARU

1) Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.

2) Na Towary mogą być udzielone gwarancja lub usługi posprzedażowe. Szczegółowa informacja w tym zakresie znajduje się przy opisie Towaru.

3) Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.

4) Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez rejestrowania Konta w Sklepie (gościnne zakupy).

5) Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.

6) Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu i przetwarzania danych osobowych.

7) Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

8) Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

9) Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamawiam i płacę”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.

10) Przybliżony czas realizacji zamówienia jest każdorazowo podawany na Stronie sklepu, maksymalny czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 30 dni roboczych.

11) Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 12 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.

12) Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia. Cena Transportu każdorazowo zależy od wagi towaru umieszczonego na palecie, jak i wagi samej palety.

13) Klient może wybrać formę płatności; przelew tradycyjny, Twisto lub poprzez pośrednika płatności „imoje” (ING Bank Śląski).

14) Na każdy sprzedany Towar Sprzedawca wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia.

15) Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) – Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od
umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

16) Towar wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.

17) Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej według wyboru Klienta. Paczka wysyłana za pośrednictwem firmy kurierskiej powinna zostać dostarczana w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.

18) Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru pod adresem siedziby Sprzedawcy po wcześniejszym ustaleniu terminu osobistego odbioru.

19) Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

20) Sprzedawca wskazuje, że:

a) z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,

b) przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki lub zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika lub ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika lub szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

21) Umowa sprzedaży nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.

22) Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.

23) Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

24) Sprzedawca przestrzega kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2017.2070 t.j. ze zm.).


§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

1) Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami nie będącymi Konsumentami (np. gdy zakup towaru następuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej).

2) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30.04.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:

a) Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia lub Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta lub Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia lub gdy Towar został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.

b) Towar ma wadę prawną, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.

3) Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.

4) Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

5) Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

6) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi, a jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru.

7) Uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:

a) żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;

b) Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

8) Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana.


§7
REKLAMACJE, ZASADY I FORMA

1) Reklamacje Klient powinien kierować bezpośrednio do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy bądź elektronicznie na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

2) Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.

3) W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta.

4) Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

5) Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta nie będącego Konsumentem (gdy wystawiono fakturę VAT za sprzedany towar) w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta w terminie 14 dni.

6) Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

7) Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.

8) Sprzedawca informuje, że istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem www.ec.europa.eu/consumers.

§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1) Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).

2) Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

3) Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj.:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

c) w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4) Sprzedawca na stronie sklepu udostępnia bezpłatnie przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy, nie mniej Konsument może z niego nie skorzystać i złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy podając wszystkie niezbędne dane bez zachowania jego formy.

5) Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z tym, że Stalmika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Myślenicach może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6) Zwracany Produkt winien zostać odesłany na adres Stalmika Sp. z o.o. ul. Henryka Sienkiewicza 21, 32-400 Myślenice.

7) Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

9) Zakupiony Produkt można także zwrócić osobiście u Sprzedawcy pod adresem: ul. Henryka Sienkiewicza 21, 32-400 Myślenice.

10) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

11) Uprawnienia opisane w niniejszej części nie dotyczą Klientów, którzy dokonali Transakcji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej kratosfera.pl tj. z dniem 2.12.2019 r. i obowiązuje do dnia jego uchylenia bądź zmiany.

3) Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

4) Prawa do Strony internetowej kratosfera.pl oraz treści na niej zawartych należą do Sprzedawcy. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej www.kratosfera.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

5) Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.kratosfera.pl bez zgody właściciela jest zabronione.


REGULAMIN STRONY ORAZ SKLEPU INTERNETOWEGO KRATOSFERA.PL     

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY KRATOSFERA   

FORMULARZ REKLAMACJI KRATOSFERA   

POLITYKA PRYWATNOŚCI KRATOSFERA   

GWARANCJA STANDARDOWA KRATOSFERA